location

Leasing operacyjny a finansowy — jakie są między nimi różnice?

Popularność leasingu ciągle rośnie. Na ogromną skalę leasingujemy samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. Maszyny i urządzenia specjalistyczne wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki. Sprzęt komputerowy i IT oraz wiele innych. Zanim jednak zwiążesz się umową, warto wiedzieć, na jaki rodzaj leasingu możesz się zdecydować. Jest to przede wszystkim leasing finansowy i leasing operacyjny. Czym się charakteryzują i jakie występują między nimi różnice?

Wybór rodzaju leasingu zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb każdego podatnika. Na decyzję mogą wpłynąć m.in. kwestie rachunkowe, księgowe, podatkowe lub inne, istotne z punktu widzenia prowadzonej przez Ciebie działalności. Skoncentrujemy się na nich poniżej.

Leasing operacyjny

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest formą finansowania środków trwałych przez wskazany w umowie czas. W zamian za opłacanie ustalonych rat leasingodawca oddaje leasingobiorcy w użytkowanie określony przedmiot. Nie przenosi on jednak na niego prawa własności. A zatem przez cały okres trwania umowy to leasingodawca pozostaje jego właścicielem.

Cechy charakterystyczne leasingu operacyjnego

 • Jest traktowany z punktu prawa podatkowego jako „usługa” — VAT nalicza się co miesiąc.
 • Przedmiot umowy leasingu należy do składników majątkowych leasingodawcy.
 • Po zakończeniu umowy leasingu korzystający może wykupić użytkowany przedmiot.
 • W związku z tym, że to leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu, to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
 • Leasingobiorca nie może amortyzować przedmiotu umowy leasingu.
 • Umowa jest z reguły zawierana na czas nie krótszy niż 40% okresu amortyzacji środka trwałego. W przypadku nieruchomości wynosi co najmniej 10 lat.

Leasing operacyjny w ujęciu podatkowym

W leasingu operacyjnym podatek VAT jest doliczany do każdej z opłacanych rat. Oznacza to, że leasingobiorca płaci go proporcjonalnie wraz z każdą kolejną ratą. Co ważne, zawsze wynosi on 23%. Nawet wtedy, gdy standardowo przedmiot umowy jest objęty stawką 8%.

Leasing operacyjny pozwala zaliczyć przedsiębiorcy do kosztów uzyskania przychodu następujący wydatki:

 • Opłatę wstępną, czyli tzw. czynsz inicjalny (może ona zostać ujęta jednorazowo),
 • Raty leasingowe,
 • Wszystkie wydatki ponoszone na eksploatację samochodu (np. koszty paliwa),
 • Opłaty manipulacyjne,

Dla kogo leasing operacyjny? 

Już teraz możemy zdradzić, że to właśnie leasing operacyjny jest częściej wybieraną formą finansowania środków trwałych. Korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy nie chcą naliczać podatku VAT jednorazowo w pełnej wysokości. Jego spłata zostaje bowiem rozłożona na raty. Leasing operacyjny jest także dla Ciebie, jeśli poszukujesz szybkich kosztów. Pamiętaj, że w tym przypadku możesz „wrzucić” w nie opłatę wstępną. Z tej formy finansowania mogą skorzystać również wszyscy, którym nie zależy na tym, aby od razu stać się właścicielami użytkowanego środka trwałego.

Leasing finansowy 

Czym jest leasing finansowy (kapitałowy, finansowy)?

Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, to forma finansowania środków trwałych. Leasingobiorca otrzymuje do użytkowania określony w umowie przedmiot. Może korzystać z niego przez odgórnie ustalony okres, w zamian za spłatę rat. Na tym co do zasady kończą się jednak podobieństwa między leasingiem operacyjnym a finansowym.

Cechy charakterystyczne leasingu finansowego

 • Z punktu widzenia prawa podatkowego jest traktowany jako „dostawa towarów”. Zostaje przez to objęty taką samą stawką VAT, jaką objęty jest przedmiot umowy.
 • Przedmiot umowy leasingu jest zapisany jako środek trwały w majątku leasingobiorcy. To zatem on, a nie leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
 • Leasingobiorca staje się właścicielem używanego przedmiotu automatycznie, po zapłacie ostatniej raty.
 • Podatek VAT uiszcza się w całości z góry.
 • Okres trwania umowy powinien wynosić powyżej 12 miesięcy. Zawiera się ją na czas określony.

Leasing finansowy w ujęciu podatkowym 

W leasingu finansowym rata dzieli się na dwie części: odsetkową i kapitałową. W kosztach uzyskania przychodu możesz ująć jednak tylko część odsetkową. Przypomnijmy, że w leasingu operacyjnym kosztem jest dla Ciebie rata w całej wysokości. Pamiętaj także o wymogu zapłacenia całości podatku VAT z góry, wraz z pierwszą ratą.

W ramach leasingu finansowego w koszty prowadzenia działalności możesz wliczyć:

 • Odsetkową część raty,
 • Odpisy amortyzacyjne,
 • Koszty związane z eksploatowaniem samochodu.

Dla kogo leasing finansowy?

Z leasingu finansowego często korzystają osoby finansujące samochody nabyte od sprzedawców, którzy nie wystawiają pełnych faktur VAT. W tym przypadku chęć ujęcia go w leasingu operacyjnym wiązałaby się z koniecznością doliczenia 23% podatku VAT do każdej raty. W leasingu finansowym uwzględnia się go tylko w jej odsetkowej części.

Dla niektórych firm korzystna pozostaje także możliwość jednorazowego naliczenia podatku VAT już na początku trwania umowy.

Leasing finansowy będzie również atrakcyjniejszy dla przedsiębiorców, którzy chcą od razu zostać właścicielami użytkowanego środka trwałego lub wolą związać się umową na krótszy czas.